ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม