info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 800
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
ร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ภายใต้แนวคิด ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำโดย นายปรีชา วงศ์วิวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจรรมหน้าบ้านน่ามอง 28 เมษายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับธรรมาภิบาลภาครัฐ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
แผ่นพับอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
thumb_up facebook
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อบต.มหาชัย อำเภอปลาปาก รอปรับปรุง
facebook
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อบต.มหาชัย อำเภอปลาปาก

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กรมส่งเสริมฯระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ