องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย 2.1 ข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลมหาชัยเป็น 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ จดตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จดตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก จดตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยตำบลมหาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปลาปาก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปากประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เขตปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านมหาชัย หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 6 บ้านถาวร หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย หมู่ที่ 8 บ้านนาอุดม มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น บริเวณ V E 384148 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้มาตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสาย 22 (อุดรธานี-นครพนม) จนถึงบริเวณ V E 418125 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโค้งผีหลอก ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมถนน รพช. แยกเข้าบ้านโนนชมภู– บ้านมหาชัย หลักกิโลเมตรที่ 24 +100 บริเวณพิกัด V E 433110 ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกหนองเรณูถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยบุ่งแสน บริเวณพิกัด V E 499106 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางห้วยบุ่งแสง ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงฝายวังเหนี่ยว ซึ่งกั้นลำห้วยบุ่งแสง บริเวณพิกัด V E 457100 ไปทางทิศตะวันออกผ่านรั้วโรงเรียนบ้านวังม่วง ผ่านหนองโดน อ้อมป่าช้าบ้านวังตามัว จนถึงบริเวณลำห้วยวังคัน จดกับห้วยวังเตย บริเวณพิกัด V E 488098 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่าง ลำห้วยวังคันกับลำห้วยวังเตย บริเวณพิกัด VE 488098 ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตาม -แนวกึ่งกลางลำห้วยวังตามัว ถึงบริเวณพิกัด VE 497077 ห้วยวังตามัวจดกับห้วยวังม่วง ไปทางด้านทิศใต้ ตามแนวเขตบ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก ตัดผ่านลำห้วยไผ่ บริเวณพิกัด V E 472040 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเขตชายป่าระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร จนถึงกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ บริเวณพิกัด VE 453028 ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ บริเวณด้านทิศใต้ขอตำบลมหาชัย บริเวณพิกัด VE 453028 ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงเส้นทาง -เกวียนบริเวณพิกัด VE 454030 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ จนสิ้นสุดลำห้วยบริเวณพิกัด VE 442058 ไปตามทางเกวียนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับลำห้วยบง บริเวณพิกัด V E 423067 ลงมาทางทิศใต้คดเคี้ยวไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยบง ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตัดกับลำห้วยอีเลิง บริเวณพิกัด VE 418047 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง จนถึงบริเวณพิกัด VE 404059 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ ตำบลบ้านโพน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง บริเวณพิกัด V E 404059 ขึ้นไปทางทิศเหนือ คดเคี้ยวไปตามกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง ผ่านแนวเขตตำบลมหาชัย และตำบลบ้านโพน อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จนถึงบริเวณพิกัด V E 384148 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลมหาชัย มีพื้นที่ประมาณ 46,617 ไร่ หรือประมาณ 74.59 ตารางกิโลเมตร การศาสนา ประชาชนในตำบลมหาชัย ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 9 แห่ง คือ 1. วัดบ้านห้วยไหล่ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 2. วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 3. วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 4. วัดบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 5. วัดศรีประทุม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 6. วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ที่ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 7. วัดบ้านถาวร ตั้งอยู่ที่ บ้านถาวร หมู่ที่ 6 8. วัดธนราษฎร์อุทิศ ตั้งอยู่ที่ บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 9. วัดบ้านนาอุดม ตั้งอยู่ที่ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 ระบบสาธารณูปโภค 1. การโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 ตู้ 2. อุตสาหกรรมและการพานิชย์ โรงสีข้าว จำนวน 28 โรง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 35 ร้าน ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 17 ปั๊ม 3. แหล่งน้ำและระบบประปา บ่อน้ำตื้น จำนวน 22 แห่ง สระน้ำ จำนวน 47 แห่ง บ่อโยก (บ่อบาดาล) จำนวน 34 แห่ง ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ จำนวน 35 แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง การศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
ประชากร สถิติจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบลข้อมูลของอำเภอปลาปาก ตำบลมหาชัย ของเดือน มิถุนายน 2557