องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group กองการศึกษา
(นายสุรวุฒิ สุริยนต์ )
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางชลดา โถชาลี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสาวอรอุมา พ่อชมภู)
ครู คศ.2
(นางนงพรัตน์ ทองสลับ)
ครู คศ.2
(นางปราณี แพงแก้ว)
ครู คศ.1
(นางหนูพาน ไชยมาตย์)
ครู คศ.1
(นางสาวนุ่ม สุทธนู)
ครู คศ.1
(นางสาวภัทรปภา ภัคนิธิภัทร์)
ครู คศ.1
(นางอามิตร ปัตถราช)
ครู คศ.1
(นางสาววนิดา แสงตามี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวหนูนิตย์ สาขา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนิภาพร วงษ์อุคะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัตนา แสนสุภา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมลตรา เครือตาแก้ว)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวจารุวรรณ โม้มวล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ