info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
group สำนักงานปลัด
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นางสาวนารี ไตรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวนารี ไตรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ทองเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ทองเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายบรรจง เมืองสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
นายบรรจง เมืองสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวสบาไพร แก้วสอนดี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวสบาไพร แก้วสอนดี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(จ่าเอกสถาพร ทองเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ่าเอกสถาพร ทองเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)
นักพัฒนาชุมชำนาญการ
(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)
นักพัฒนาชุมชำนาญการ
(นางสาวภาณุมาส นาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวภาณุมาส นาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ อันสนธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐวุฒิ อันสนธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย แก่นจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(นางสาวหนึ่งฤทัย แก่นจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(นายพงษ์ศิริ ทองยืน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายพงษ์ศิริ ทองยืน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายภูวไนย ลับจันทร์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
(นายภูวไนย ลับจันทร์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
(นายอรรถสิทธิ์ วงศ์ผาบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายอรรถสิทธิ์ วงศ์ผาบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวันดี แสนสุภา)
คนสวน
(นายวันดี แสนสุภา)
คนสวน
(นายปฏิวัติ บุญตะวัน)
พนักงานขับรถ อบต.
(นายปฏิวัติ บุญตะวัน)
พนักงานขับรถ อบต.
(นายธีรพงษ์ จรทะนา)
พนักงานขับรถน้ำ
(นายธีรพงษ์ จรทะนา)
พนักงานขับรถน้ำ
(นายวุฒิไกร อุ่นชัย)
คนงานทั่วไป
(นายวุฒิไกร อุ่นชัย)
คนงานทั่วไป
(นางชม แสนสุภา)
แม่บ้าน
(นางชม แสนสุภา)
แม่บ้าน
(นางกัญญาพัชร ชาเครือ)
จ้างเหมาบริการ
(นางกัญญาพัชร ชาเครือ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจุฑาทิพย์ คึมยะราช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจุฑาทิพย์ คึมยะราช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปวีณา พันธุกาง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปวีณา พันธุกาง
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 712