info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 24
เมื่อวาน 429
เดือนนี้ 4,204
เดือนที่แล้ว 7,176
ทั้งหมด 23,819

group สำนักงานปลัด

(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นางสาวนารี ไตรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวนารี ไตรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ทองเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ทองเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
นิติกรชำนาญการ
(ว่าง)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวสบาไพร แก้วสอนดี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวสบาไพร แก้วสอนดี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(จ่าเอกสถาพร ทองเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ่าเอกสถาพร ทองเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)
นักพัฒนาชุมชำนาญการ
(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)
นักพัฒนาชุมชำนาญการ
(นางสาวภาณุมาส นาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวภาณุมาส นาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ อันสนธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐวุฒิ อันสนธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย แก่นจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(นางสาวหนึ่งฤทัย แก่นจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(นายพงษ์ศิริ ทองยืน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายพงษ์ศิริ ทองยืน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายภูวไนย ลับจันทร์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
(นายภูวไนย ลับจันทร์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
(นายอรรถสิทธิ์ วงศ์ผาบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายอรรถสิทธิ์ วงศ์ผาบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวันดี แสนสุภา)
คนสวน
(นายวันดี แสนสุภา)
คนสวน
(นายปฏิวัติ บุญตะวัน)
พนักงานขับรถ อบต.
(นายปฏิวัติ บุญตะวัน)
พนักงานขับรถ อบต.
(นายธีรพงษ์ จรทนา)
พนักงานขับรถน้ำ
(นายธีรพงษ์ จรทนา)
พนักงานขับรถน้ำ
(นายวุฒิไกร อุ่นชัย)
คนงานทั่วไป
(นายวุฒิไกร อุ่นชัย)
คนงานทั่วไป
(นางชม แสนสุภา)
แม่บ้าน
(นางชม แสนสุภา)
แม่บ้าน
(นางกัญญาพัชร ชาเครือ)
จ้างเหมาบริการ
(นางกัญญาพัชร ชาเครือ)
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ