องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group กองคลัง
(นางกิตติภรณ์ เหลาแหลม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาววาไลพร ผาสุข)
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางสาวสุชาดา โพธิ์นะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภรทิพย์ ตาหมื่น)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสิรินทร สมปิตะ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวินี ธนะฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)
นางสาวอัญชลี วงค์สมัคร
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)