ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนกลางประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง