ชื่อเรื่อง : ซื้อยากำจัดเห็บ หมัด ไร เหา บนตัวสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ (โค กระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง