ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ทีชนิดกล่องประจำเดือนตุลาคม ๖๔ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง