ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง