ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายโสภา แสงแก้ว - บ้านนางเทวา แสงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง