ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านถาวร หมู่ที่ 6 สาย บ้านถาวร - บ้านวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง