องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group ฝ่ายบริหาร
(นางพัชรินทร์ บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 098-242-6474
(นายฉลอง แสนสุภา)
รองนายก อบต.มหาชัย คนที่ 1
โทร : 089-001-0878
(นายชนะ แก่นจันทร์)
รองนายก อบต.มหาชัย คนที่ 2
โทร : 083-925-2740
(นายสมประสงค์ สมภาร)
เลขานุการ นายก อบต.มหาชัย
โทร : 081-117-4244
group ฝ่ายสภา
(นายวรเดช แก้วสอนดี)
ประธานสภา อบต.มหาชัย
โทร : 0808092247
นายบุญเหลือ วงค์ศรีชา
รองประธานสภา อบต.มหาชัย
โทร : 082-153-4530
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
เลขานุการสภา อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
นายประพาส พ่อชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 089-226-3970
นายสาทร เหล่าใหญ่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 093-061-0082
นายพรชัย ไชยสุระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 065-484-4197
นางสาวปานทิพย์ พ่อพิลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
โทร : 081-964-4990
นางสาวทเนตร วงษ์สาแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 098-126-5486
(นายธันวา มูลวงค์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 087-1680891
group หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
(นายกรีฑา จริตรัมย์)
รองปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 089-2769767
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0872242841
(นางกิตติภรณ์ เหลาแหลม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-5260635
(นายครินา ลุมวงษ์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2348729
(นายสุรวุฒิ สุริยนต์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 089-8414414
group สำนักงานปลัด
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(จ่าเอกสถาพร ทองเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส
(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)
นักพัฒนาชุมชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ทองเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวสบาไพร แก้วสอนดี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนารี ไตรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรจง เมืองสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวภาณุมาส นาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอรรถสิทธิ์ วงศ์ผาบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายณัฐวุฒิ อันสนธิ์)
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยธุรการ)
(นายพงษ์ศิริ ทองยืน)
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)
(นายภูวไนย ลับจันทร์)
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถกู้ชีพ)
(นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุวงค์)
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยนิติกร)
(นายปฏิวัติ บุญตะวัน)
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถ อบต.)
(นายธีรพงษ์ จรทะนา)
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถน้ำ)
(นายวุฒิไกร อุ่นชัย)
จ้างเหมาบริการ(คนงานทั่วไป)
(นางชม แสนสุภา)
จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
(นางกัญญาพัชร ชาเครือ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจุฑาทิพย์ คึมยะราช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปวีณา พันธุกาง
จ้างเหมาบริการ
นายอำนวย เมืองโคตร
จ้างเหมาบริการ(ภารโรง)
นายพลวัฒน์ สำรองพันธ์
จ้างเหมาบริการ
นายวีระยุทธ แสนสุภา
จ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
(นางกิตติภรณ์ เหลาแหลม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาววาไลพร ผาสุข)
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางสาวสุชาดา โพธิ์นะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภรทิพย์ ตาหมื่น)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสิรินทร สมปิตะ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวินี ธนะฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)
นางสาวอัญชลี วงค์สมัคร
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)
group กองช่าง
(นายครินา ลุมวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายปรเมษฐ์ หนึ่งคำมี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางสาวกนกกาญจน์ อุคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(กองช่าง)
(นายประสิทธิ์ งอยจันทร์ศรี)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายสันติภาพ ชมชื่น)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชิษณุพงษ์ อ้วนดวงดี
จ้างเหมาบริการ
นายดำรงค์ศักดิ์ พลวงค์ษา
จ้างเหมาบริการ
นายวันดี แสนสุภา
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)
group กองการศึกษา
(นายสุรวุฒิ สุริยนต์ )
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางชลดา โถชาลี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสาวอรอุมา พ่อชมภู)
ครู คศ.2
(นางนงพรัตน์ ทองสลับ)
ครู คศ.2
(นางปราณี แพงแก้ว)
ครู คศ.1
(นางหนูพาน ไชยมาตย์)
ครู คศ.1
(นางสาวนุ่ม สุทธนู)
ครู คศ.1
(นางสาวภัทรปภา ภัคนิธิภัทร์)
ครู คศ.1
(นางอามิตร ปัตถราช)
ครู คศ.1
(นางสาววนิดา แสงตามี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวหนูนิตย์ สาขา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนิภาพร วงษ์อุคะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัตนา แสนสุภา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมลตรา เครือตาแก้ว)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวจารุวรรณ โม้มวล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ