องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group ฝ่ายสภา
(นายวรเดช แก้วสอนดี)
ประธานสภา อบต.มหาชัย
โทร : 0808092247
นายบุญเหลือ วงค์ศรีชา
รองประธานสภา อบต.มหาชัย
โทร : 082-153-4530
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
เลขานุการสภา อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
นายประพาส พ่อชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 089-226-3970
นายสาทร เหล่าใหญ่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 093-061-0082
นายพรชัย ไชยสุระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 065-484-4197
นางสาวปานทิพย์ พ่อพิลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
โทร : 081-964-4990
นางสาวทเนตร วงษ์สาแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 098-126-5486
(นายธันวา มูลวงค์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 087-1680891