องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย 2.1 ข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลมหาชัยเป็น 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ จดตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จดตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก จดตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยตำบลมหาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปลาปาก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปากประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เขตปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านมหาชัย หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 6 บ้านถาวร หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย หมู่ที่ 8 บ้านนาอุดม มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น บริเวณ V E 384148 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้มาตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสาย 22 (อุดรธานี-นครพนม) จนถึงบริเวณ V E 418125 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโค้งผีหลอก ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมถนน รพช. แยกเข้าบ้านโนนชมภู– บ้านมหาชัย หลักกิโลเมตรที่ 24 +100 บริเวณพิกัด V E 433110 ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกหนองเรณูถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยบุ่งแสน บริเวณพิกัด V E 499106 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางห้วยบุ่งแสง ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงฝายวังเหนี่ยว ซึ่งกั้นลำห้วยบุ่งแสง บริเวณพิกัด V E 457100 ไปทางทิศตะวันออกผ่านรั้วโรงเรียนบ้านวังม่วง ผ่านหนองโดน อ้อมป่าช้าบ้านวังตามัว จนถึงบริเวณลำห้วยวังคัน จดกับห้วยวังเตย บริเวณพิกัด V E 488098 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่าง ลำห้วยวังคันกับลำห้วยวังเตย บริเวณพิกัด VE 488098 ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตาม -แนวกึ่งกลางลำห้วยวังตามัว ถึงบริเวณพิกัด VE 497077 ห้วยวังตามัวจดกับห้วยวังม่วง ไปทางด้านทิศใต้ ตามแนวเขตบ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก ตัดผ่านลำห้วยไผ่ บริเวณพิกัด V E 472040 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเขตชายป่าระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร จนถึงกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ บริเวณพิกัด VE 453028 ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ บริเวณด้านทิศใต้ขอตำบลมหาชัย บริเวณพิกัด VE 453028 ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงเส้นทาง -เกวียนบริเวณพิกัด VE 454030 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ จนสิ้นสุดลำห้วยบริเวณพิกัด VE 442058 ไปตามทางเกวียนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับลำห้วยบง บริเวณพิกัด V E 423067 ลงมาทางทิศใต้คดเคี้ยวไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยบง ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตัดกับลำห้วยอีเลิง บริเวณพิกัด VE 418047 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง จนถึงบริเวณพิกัด VE 404059 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ ตำบลบ้านโพน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง บริเวณพิกัด V E 404059 ขึ้นไปทางทิศเหนือ คดเคี้ยวไปตามกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง ผ่านแนวเขตตำบลมหาชัย และตำบลบ้านโพน อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จนถึงบริเวณพิกัด V E 384148 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลมหาชัย มีพื้นที่ประมาณ 46,617 ไร่ หรือประมาณ 74.59 ตารางกิโลเมตร การศาสนา ประชาชนในตำบลมหาชัย ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 9 แห่ง คือ 1. วัดบ้านห้วยไหล่ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 2. วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 3. วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 4. วัดบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 5. วัดศรีประทุม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 6. วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ที่ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 7. วัดบ้านถาวร ตั้งอยู่ที่ บ้านถาวร หมู่ที่ 6 8. วัดธนราษฎร์อุทิศ ตั้งอยู่ที่ บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 9. วัดบ้านนาอุดม ตั้งอยู่ที่ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 ระบบสาธารณูปโภค 1. การโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 ตู้ 2. อุตสาหกรรมและการพานิชย์ โรงสีข้าว จำนวน 28 โรง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 35 ร้าน ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 17 ปั๊ม 3. แหล่งน้ำและระบบประปา บ่อน้ำตื้น จำนวน 22 แห่ง สระน้ำ จำนวน 47 แห่ง บ่อโยก (บ่อบาดาล) จำนวน 34 แห่ง ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ จำนวน 35 แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง การศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
ประชากร สถิติจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบลข้อมูลของอำเภอปลาปาก ตำบลมหาชัย ของเดือน มิถุนายน 2557 รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
----------------------------
 
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
 
2.1  ข้อมูลทั่วไป
ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลมหาชัยเป็น  1  ใน  8   ตำบลในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ        จดตำบลวังตามัว           อำเภอเมือง                จังหวัดนครพนม
ทิศใต้           จดตำบลโคกสูง            อำเภอปลาปาก            จังหวัดนครพนม
            ทิศตะวันออก   จดตำบลปลาปาก          อำเภอปลาปาก            จังหวัดนครพนม                       ทิศตะวันตก    จดตำบลบ้านโพน   อำเภอโพนนาแก้ว         จังหวัดสกลนคร           
โดยตำบลมหาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปลาปาก  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปากประมาณ  14   กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ   40   กิโลเมตร        
เขตปกครอง     รวม    8   หมู่บ้าน   คือ
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไหล่                       หมู่ที่  2  บ้านมหาชัย
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง                      หมู่ที่  4  บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง                          หมู่ที่  6  บ้านถาวร
หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย                        หมู่ที่  8  บ้านนาอุดม
 
มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลวังตามัว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   โดยมีแนวเขตเริ่มต้น  บริเวณ V E 384148   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้มาตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสาย  22  (อุดรธานี-นครพนม)  จนถึงบริเวณ V E 418125  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโค้งผีหลอก  ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมถนน  รพช. แยกเข้าบ้านโนนชมภู– บ้านมหาชัย หลักกิโลเมตรที่ 24 +100 บริเวณพิกัด V E 433110  ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกหนองเรณูถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยบุ่งแสน  บริเวณพิกัด  V E 499106    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางห้วยบุ่งแสง  ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงฝายวังเหนี่ยว  ซึ่งกั้นลำห้วยบุ่งแสง  บริเวณพิกัด V E 457100  ไปทางทิศตะวันออกผ่านรั้วโรงเรียนบ้านวังม่วง  ผ่านหนองโดน    อ้อมป่าช้าบ้านวังตามัว     จนถึงบริเวณลำห้วยวังคัน    จดกับห้วยวังเตย   บริเวณพิกัด   V  E 488098    รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  19  กิโลเมตร
ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่าง  ลำห้วยวังคันกับลำห้วยวังเตย  บริเวณพิกัด VE 488098  ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตาม -แนวกึ่งกลางลำห้วยวังตามัว  ถึงบริเวณพิกัด VE 497077  ห้วยวังตามัวจดกับห้วยวังม่วง  ไปทางด้านทิศใต้  ตามแนวเขตบ้านโคกกลาง  ตำบลปลาปาก  ตัดผ่านลำห้วยไผ่  บริเวณพิกัด V E 472040  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเขตชายป่าระยะทางประมาณ    2.5   กิโลเมตร   จนถึงกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่  บริเวณพิกัด   VE 453028  ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  13  กิโลเมตร
ทิศใต้  ติดต่อตำบลโคกสูง  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่  บริเวณด้านทิศใต้ขอตำบลมหาชัย  บริเวณพิกัด  VE 453028   ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงเส้นทาง -เกวียนบริเวณพิกัด   VE 454030  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ จนสิ้นสุดลำห้วยบริเวณพิกัด    VE 442058  ไปตามทางเกวียนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับลำห้วยบง  บริเวณพิกัด V E 423067  ลงมาทางทิศใต้คดเคี้ยวไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยบง  ระยะทางประมาณ  2.5  กิโลเมตร  ตัดกับลำห้วยอีเลิง  บริเวณพิกัด VE   418047   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง    จนถึงบริเวณพิกัด  VE 404059     รวมระยะทางด้านทิศใต้  ประมาณ  15  กิโลเมตร
ทิศตะวันตก   ติดต่อตำบลกุสุมาลย์   อำเภอกุสุมาลย์    ตำบลบ้านโพน   อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง  บริเวณพิกัด  V E 404059  ขึ้นไปทางทิศเหนือ  คดเคี้ยวไปตามกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง ผ่านแนวเขตตำบลมหาชัย  และตำบลบ้านโพน อำเภอ  โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  ตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  จนถึงบริเวณพิกัด V E 384148  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  17  กิโลเมตร
 เนื้อที่    ตำบลมหาชัย   มีพื้นที่ประมาณ   46,617  ไร่  หรือประมาณ   74.59  ตารางกิโลเมตร
ประชากร    สถิติจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบลข้อมูลของอำเภอปลาปาก  ตำบลมหาชัย  ของเดือน มิถุนายน  2557

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

ชื่อผู้นำชุมชน

ชาย

หญิง

1

 ห้วยไหล่

374

355

729

นายประจักรจิตร  นานาไพร

2

มหาชัย

 582

624

1,206

นายประพาส     พ่อชมภู  

3

ดอนกลาง

426

451

877

นายอำนาจ        สะตะโชติ

4

หนองบัว

441

442

883

นายสมสี           คำหาญ

5

วังม่วง

298

279

577

นายชูชาติ         ศรีวิรัตน์

6

ถาวร

481

505

986

นายเดชตรี         คำมี

7

ทันสมัย

289

296

585

นายพลทวี         สิงห์โต

8

นาอุดม

289

259

548

นายสุทัศน์        ธนะอุตร

รวมทั้งสิ้น

3,180

3,211

6,391

 

 

การศาสนา
               ประชาชนในตำบลมหาชัย  ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ   โดยมีศาสนสถาน  9   แห่ง  คือ
              1. วัดบ้านห้วยไหล่                        ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยไหล่              หมู่ที่ 1
              2. วัดธาตุมหาชัย                         ตั้งอยู่ที่  บ้านมหาชัย                หมู่ที่ 2 
              3. วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม)            ตั้งอยู่ที่  บ้านมหาชัย                หมู่ที่ 2
              4. วัดบ้านดอนกลาง                                ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนกลาง             หมู่ที่ 3 
              5. วัดศรีประทุม                          ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองบัว              หมู่ที่ 4
              6. วัดศรีมงคล                             ตั้งอยู่ที่  บ้านวังม่วง                 หมู่ที่ 5
              7. วัดบ้านถาวร                           ตั้งอยู่ที่  บ้านถาวร                  หมู่ที่ 6
              8. วัดธนราษฎร์อุทิศ                               ตั้งอยู่ที่  บ้านทันสมัย                หมู่ที่ 7
             9. วัดบ้านนาอุดม                         ตั้งอยู่ที่  บ้านนาอุดม                หมู่ที่ 8
 ระบบสาธารณูปโภค 
          1.  การโทรคมนาคม
                    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                          จำนวน           18      ตู้
          2. อุตสาหกรรมและการพานิชย์
                   โรงสีข้าว                                      จำนวน           28      โรง
                   ร้านค้าทั่วไป                                  จำนวน           35      ร้าน
                   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                             จำนวน           17      ปั๊ม
        
         3.  แหล่งน้ำและระบบประปา
                   บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน                     22      แห่ง
                   สระน้ำ                                        จำนวน           47      แห่ง
                   บ่อโยก (บ่อบาดาล)                           จำนวน           34      แห่ง
                   ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ                   จำนวน           35      แห่ง
                   ประปาหมู่บ้าน                                จำนวน           12      แห่ง
การศึกษา
                  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย          มีโรงเรียนในพื้นที่
                  ระดับประถมศึกษา                             จำนวน           7        โรงเรียน
                  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                               จำนวน                     1        โรงเรียน
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย 2.1 ข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลมหาชัยเป็น 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ จดตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จดตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก จดตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยตำบลมหาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปลาปาก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปากประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เขตปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านมหาชัย หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 6 บ้านถาวร หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย หมู่ที่ 8 บ้านนาอุดม มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น บริเวณ V E 384148 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้มาตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสาย 22 (อุดรธานี-นครพนม) จนถึงบริเวณ V E 418125 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโค้งผีหลอก ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมถนน รพช. แยกเข้าบ้านโนนชมภู– บ้านมหาชัย หลักกิโลเมตรที่ 24 +100 บริเวณพิกัด V E 433110 ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกหนองเรณูถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยบุ่งแสน บริเวณพิกัด V E 499106 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางห้วยบุ่งแสง ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงฝายวังเหนี่ยว ซึ่งกั้นลำห้วยบุ่งแสง บริเวณพิกัด V E 457100 ไปทางทิศตะวันออกผ่านรั้วโรงเรียนบ้านวังม่วง ผ่านหนองโดน อ้อมป่าช้าบ้านวังตามัว จนถึงบริเวณลำห้วยวังคัน จดกับห้วยวังเตย บริเวณพิกัด V E 488098 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่าง ลำห้วยวังคันกับลำห้วยวังเตย บริเวณพิกัด VE 488098 ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตาม -แนวกึ่งกลางลำห้วยวังตามัว ถึงบริเวณพิกัด VE 497077 ห้วยวังตามัวจดกับห้วยวังม่วง ไปทางด้านทิศใต้ ตามแนวเขตบ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก ตัดผ่านลำห้วยไผ่ บริเวณพิกัด V E 472040 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเขตชายป่าระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร จนถึงกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ บริเวณพิกัด VE 453028 ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ บริเวณด้านทิศใต้ขอตำบลมหาชัย บริเวณพิกัด VE 453028 ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงเส้นทาง -เกวียนบริเวณพิกัด VE 454030 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ จนสิ้นสุดลำห้วยบริเวณพิกัด VE 442058 ไปตามทางเกวียนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับลำห้วยบง บริเวณพิกัด V E 423067 ลงมาทางทิศใต้คดเคี้ยวไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยบง ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตัดกับลำห้วยอีเลิง บริเวณพิกัด VE 418047 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง จนถึงบริเวณพิกัด VE 404059 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ ตำบลบ้านโพน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง บริเวณพิกัด V E 404059 ขึ้นไปทางทิศเหนือ คดเคี้ยวไปตามกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง ผ่านแนวเขตตำบลมหาชัย และตำบลบ้านโพน อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จนถึงบริเวณพิกัด V E 384148 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลมหาชัย มีพื้นที่ประมาณ 46,617 ไร่ หรือประมาณ 74.59 ตารางกิโลเมตร การศาสนา ประชาชนในตำบลมหาชัย ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 9 แห่ง คือ 1. วัดบ้านห้วยไหล่ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 2. วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 3. วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 4. วัดบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 5. วัดศรีประทุม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 6. วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ที่ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 7. วัดบ้านถาวร ตั้งอยู่ที่ บ้านถาวร หมู่ที่ 6 8. วัดธนราษฎร์อุทิศ ตั้งอยู่ที่ บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 9. วัดบ้านนาอุดม ตั้งอยู่ที่ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 ระบบสาธารณูปโภค 1. การโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 ตู้ 2. อุตสาหกรรมและการพานิชย์ โรงสีข้าว จำนวน 28 โรง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 35 ร้าน ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 17 ปั๊ม 3. แหล่งน้ำและระบบประปา บ่อน้ำตื้น จำนวน 22 แห่ง สระน้ำ จำนวน 47 แห่ง บ่อโยก (บ่อบาดาล) จำนวน 34 แห่ง ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ จำนวน 35 แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง การศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
ประชากร สถิติจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบลข้อมูลของอำเภอปลาปาก ตำบลมหาชัย ของเดือน มิถุนายน 2557

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
----------------------------
 
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
 
2.1  ข้อมูลทั่วไป
ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลมหาชัยเป็น  1  ใน  8   ตำบลในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ        จดตำบลวังตามัว           อำเภอเมือง                จังหวัดนครพนม
ทิศใต้           จดตำบลโคกสูง            อำเภอปลาปาก            จังหวัดนครพนม
            ทิศตะวันออก   จดตำบลปลาปาก          อำเภอปลาปาก            จังหวัดนครพนม                       ทิศตะวันตก    จดตำบลบ้านโพน   อำเภอโพนนาแก้ว         จังหวัดสกลนคร           
โดยตำบลมหาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปลาปาก  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปากประมาณ  14   กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ   40   กิโลเมตร        
เขตปกครอง     รวม    8   หมู่บ้าน   คือ
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไหล่                       หมู่ที่  2  บ้านมหาชัย
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง                      หมู่ที่  4  บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง                          หมู่ที่  6  บ้านถาวร
หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย                        หมู่ที่  8  บ้านนาอุดม
 
มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลวังตามัว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   โดยมีแนวเขตเริ่มต้น  บริเวณ V E 384148   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้มาตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสาย  22  (อุดรธานี-นครพนม)  จนถึงบริเวณ V E 418125  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโค้งผีหลอก  ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมถนน  รพช. แยกเข้าบ้านโนนชมภู– บ้านมหาชัย หลักกิโลเมตรที่ 24 +100 บริเวณพิกัด V E 433110  ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกหนองเรณูถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยบุ่งแสน  บริเวณพิกัด  V E 499106    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางห้วยบุ่งแสง  ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงฝายวังเหนี่ยว  ซึ่งกั้นลำห้วยบุ่งแสง  บริเวณพิกัด V E 457100  ไปทางทิศตะวันออกผ่านรั้วโรงเรียนบ้านวังม่วง  ผ่านหนองโดน    อ้อมป่าช้าบ้านวังตามัว     จนถึงบริเวณลำห้วยวังคัน    จดกับห้วยวังเตย   บริเวณพิกัด   V  E 488098    รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  19  กิโลเมตร
ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่าง  ลำห้วยวังคันกับลำห้วยวังเตย  บริเวณพิกัด VE 488098  ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตาม -แนวกึ่งกลางลำห้วยวังตามัว  ถึงบริเวณพิกัด VE 497077  ห้วยวังตามัวจดกับห้วยวังม่วง  ไปทางด้านทิศใต้  ตามแนวเขตบ้านโคกกลาง  ตำบลปลาปาก  ตัดผ่านลำห้วยไผ่  บริเวณพิกัด V E 472040  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเขตชายป่าระยะทางประมาณ    2.5   กิโลเมตร   จนถึงกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่  บริเวณพิกัด   VE 453028  ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  13  กิโลเมตร
ทิศใต้  ติดต่อตำบลโคกสูง  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่  บริเวณด้านทิศใต้ขอตำบลมหาชัย  บริเวณพิกัด  VE 453028   ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงเส้นทาง -เกวียนบริเวณพิกัด   VE 454030  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยม่วงไข่ จนสิ้นสุดลำห้วยบริเวณพิกัด    VE 442058  ไปตามทางเกวียนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับลำห้วยบง  บริเวณพิกัด V E 423067  ลงมาทางทิศใต้คดเคี้ยวไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยบง  ระยะทางประมาณ  2.5  กิโลเมตร  ตัดกับลำห้วยอีเลิง  บริเวณพิกัด VE   418047   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง    จนถึงบริเวณพิกัด  VE 404059     รวมระยะทางด้านทิศใต้  ประมาณ  15  กิโลเมตร
ทิศตะวันตก   ติดต่อตำบลกุสุมาลย์   อำเภอกุสุมาลย์    ตำบลบ้านโพน   อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง  บริเวณพิกัด  V E 404059  ขึ้นไปทางทิศเหนือ  คดเคี้ยวไปตามกึ่งกลางลำห้วยอีเลิง ผ่านแนวเขตตำบลมหาชัย  และตำบลบ้านโพน อำเภอ  โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  ตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  จนถึงบริเวณพิกัด V E 384148  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  17  กิโลเมตร
 เนื้อที่    ตำบลมหาชัย   มีพื้นที่ประมาณ   46,617  ไร่  หรือประมาณ   74.59  ตารางกิโลเมตร
ประชากร    สถิติจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบลข้อมูลของอำเภอปลาปาก  ตำบลมหาชัย  ของเดือน มิถุนายน  2557

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

ชื่อผู้นำชุมชน

ชาย

หญิง

1

 ห้วยไหล่

374

355

729

นายประจักรจิตร  นานาไพร

2

มหาชัย

 582

624

1,206

นายประพาส     พ่อชมภู  

3

ดอนกลาง

426

451

877

นายอำนาจ        สะตะโชติ

4

หนองบัว

441

442

883

นายสมสี           คำหาญ

5

วังม่วง

298

279

577

นายชูชาติ         ศรีวิรัตน์

6

ถาวร

481

505

986

นายเดชตรี         คำมี

7

ทันสมัย

289

296

585

นายพลทวี         สิงห์โต

8

นาอุดม

289

259

548

นายสุทัศน์        ธนะอุตร

รวมทั้งสิ้น

3,180

3,211

6,391

 

 

การศาสนา
               ประชาชนในตำบลมหาชัย  ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ   โดยมีศาสนสถาน  9   แห่ง  คือ
              1. วัดบ้านห้วยไหล่                        ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยไหล่              หมู่ที่ 1
              2. วัดธาตุมหาชัย                         ตั้งอยู่ที่  บ้านมหาชัย                หมู่ที่ 2 
              3. วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม)            ตั้งอยู่ที่  บ้านมหาชัย                หมู่ที่ 2
              4. วัดบ้านดอนกลาง                                ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนกลาง             หมู่ที่ 3 
              5. วัดศรีประทุม                          ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองบัว              หมู่ที่ 4
              6. วัดศรีมงคล                             ตั้งอยู่ที่  บ้านวังม่วง                 หมู่ที่ 5
              7. วัดบ้านถาวร                           ตั้งอยู่ที่  บ้านถาวร                  หมู่ที่ 6
              8. วัดธนราษฎร์อุทิศ                               ตั้งอยู่ที่  บ้านทันสมัย                หมู่ที่ 7
             9. วัดบ้านนาอุดม                         ตั้งอยู่ที่  บ้านนาอุดม                หมู่ที่ 8
 ระบบสาธารณูปโภค 
          1.  การโทรคมนาคม
                    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                          จำนวน           18      ตู้
          2. อุตสาหกรรมและการพานิชย์
                   โรงสีข้าว                                      จำนวน           28      โรง
                   ร้านค้าทั่วไป                                  จำนวน           35      ร้าน
                   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                             จำนวน           17      ปั๊ม
        
         3.  แหล่งน้ำและระบบประปา
                   บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน                     22      แห่ง
                   สระน้ำ                                        จำนวน           47      แห่ง
                   บ่อโยก (บ่อบาดาล)                           จำนวน           34      แห่ง
                   ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ                   จำนวน           35      แห่ง
                   ประปาหมู่บ้าน                                จำนวน           12      แห่ง
การศึกษา
                  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย          มีโรงเรียนในพื้นที่
                  ระดับประถมศึกษา                             จำนวน           7        โรงเรียน
                  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                               จำนวน                     1        โรงเรียน