info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นโยบายของผู้บริหารในการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 6 สายบ้านถาวร - บ้านวังม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายโสภา แสงแก้ว - บ้านนางเทวา แสงแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 สาย บ้านหนองบัว - ห้วยหินชะแนน แบบสรุปราคางานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย บ้านวังม่วง - บ้านถาวร แบบสรุปราคางานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกห้วยอีเริง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านถาวร หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file โครงการขุดลอกห้วยอีเริง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านถาวร หมู่ที่ 6 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ขออนุมัติเผยแพร่และใช้ QR Code แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แผ่นพับธรรมาภิบาลภาครัฐ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file แผ่นพับอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file โครงการถมที่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 (ปร.4,ปร.5,ปร.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file โครงการถมที่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 (บก.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.มหาชัย เรื่อง การใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 20 (ทั้งหมด 533 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 780