องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder กฎหมายและระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21กันยายน2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1