info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 75
เมื่อวาน 227
เดือนนี้ 3,911
เดือนที่แล้ว 6,899
ทั้งหมด 23,465

folder กฎหมายและระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21กันยายน2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ระเบียบ มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ