info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
folder ประกาศผู้ชนะ
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสรพล แสนสุภา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 แยกถนนบ้านมหาชัย -บ้านทันสมัย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ทีชนิดกล่องประจำเดือนกันยายน ๖๔ให้กับโรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ทีชนิดกล่องประจำเดือนกันยายน ๖๔ ให้กับศูนย์
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านคนงานทั่วไป (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานขับรถบรรทุกน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 395 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 094-8657664
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 094-8657664
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กรมส่งเสริมฯ